Monetizacija buke
Na žalost, nigdje nema egzaktnih podataka kolika je cijena buke u okolišu odnosno koliki su troškovi buke.

Nigdje nema podataka koliki su izravni i neizravni troškovi u slučaju rođenja djeteta koje ima narušeno zdravlje zbog buke.

Nigdje nema podataka koliki su izravni i neizravni troškovi otežanog učenja u bučnom okolišu. Ta djeca će imati slabije znanje, slabije ocjene, nastaviti će manje kvalitetno dalje obrazovanje i sukladno tome će biti manji doprinos zajednici.